Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (NEA) - MUSIC / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad - CERDDORIAETH, Wrexham Glyndwr University, Monday, 04. November 2019


We’re looking for teachers to participate in focus group discussions, contributing their perceptions and experiences of Non-Examination Assessment (NEA).
This session is for music.

The focus group will discuss:

The role of NEA in GCSE assessment
Delivering NEA
Assessing NEA
Resources and guidance relating to NEA
Teacher training in NEA

At the end of each session, there will be an opportunity for participants to suggest future developments of NEA to support the new curriculum.
There will be light refreshments and an opportunity to network with other teachers at each session.
As spaces are limited, please only sign up once you have confirmed you will be able to attend. If you register for a ticket but are unable to attend, please remember to cancel your space. We also request that no more than two teachers per subject attend from each school.
For more information about NEA and our future research projects, visit our website here.
Please note, this focus group will be conducted through the medium of English.

Rydym yn chwilio am athrawon i gymryd rhan mewn trafodaethau grŵp ffocws, gan gyfrannu eu canfyddiadau a’u profiadau o Asesiadau Di-arholiad.
Mae'r sesiwn hon ar gyfer cerddoriaeth.
Bydd y grŵp ffocws yn trafod:

Rôl Asesiadau Di-arholiad wrth asesu TGAU
Cyflwyno Asesiadau Di-arholiad
Asesu Asesiadau Di-arholiad
Adnoddau a chanllawiau sy’n ymwneud ag Asesiadau Di-arholiad
Hyfforddi athrawon mewn Asesiadau Di-arholiad

Ar ddiwedd pob sesiwn, bydd cyfle i gyfranogwyr awgrymu datblygiadau Asesiadau Di-arholiad yn y dyfodol i gefnogi’r cwricwlwm newydd.
Bydd lluniaeth ysgafn a chyfle i rwydweithio ag athrawon eraill ym mhob sesiwn.
Gan fod lleoedd yn gyfyngedig, cofrestrwch dim ond ar ôl i chi gadarnhau y byddwch chi’n gallu mynychu. Os byddwch chi’n cofrestru am docyn, ond yn methu â mynychu, cofiwch ganslo’ch lle. Rydyn ni hefyd yn gofyn i ddim mwy na dau athro fesul pwnc fynychu o bob ysgol.
Am ragor o wybodaeth am Asesiadau Di-arholiad a’n prosiectau ymchwil yn y dyfodol, ewch i’n gwefan yma
Nodwch, cynhelir y grŵp ffocws hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

Monday, 04. November 2019, Wrexham Glyndwr University, Teacher Discussions on Non-Examination Assessment (NEA) - MUSIC / Trafodaethau Athrawon am Asesiadau nas cynhelir drwy Arholiad - CERDDORIAETH

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now