Sesiwn wybodaeth Cronfa Cynhwysiant Gweithredol - Casnewydd / Active Inclusion Fund Information Session - Newport, The Riverfront, Monday, 09. September 2019

Sesiwn wybodaeth Cronfa Cynhwysiant Gweithredol

Yn dilyn y cyhoeddiad i estyn y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol i gael £11.7m yn fwy o gyllid, bydd CGGC yn cynnal cyfres o sesiynau gwybodaeth yn ystod Medi i helpu a chefnogi mudiadau a all fod â diddordeb i ymgeisio.
Bwriad y sesiynau yw darparu mwy o wybodaeth ac arweiniad i grwpiau ar y broses ymgeisio yn cynnwys beth a all gael ei ariannu.
Mae’r digwyddiadau wedi eu trefnu i ddigwydd ar y dyddiadau canlynol:


4 Medi 2019 – Llandudno


9 Medi 2019 – Casnewydd


10 Medi 2019 – Abertawe


12 Medi 2019 – Merthyr Tudful


Byddwch yn cofrestru am 9.30yb a bydd y digwyddiadau yn dechrau am 10yb. Bydd cinio rhwydweithio ar ddiwedd y sesiwn o 12.30yh.
Yn unol â gofynion Safonau’r Gymraeg, hoffwn gael gwybod eich dewis iaith. Byddem yn ddiolchgar os byddech yn cadarnhau hyn pan byddwch yn cofrestru. Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau ar ôl 2 Medi.

Defnyddio'ch gwybodaeth bersonol
Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) yn Rheolydd Data, wedi’i gofrestru â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac ni fyddwn ond yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i weinyddu’r cwrs hyfforddi/gweminar hwn a darparu’r cynhyrchion a/neu’r gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt oddi wrthym.
Yn WCVA rydym yn cadw’ch manylion cyswllt yn ein cronfa ddata Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) ac yn defnyddio Eventbrite fel ein system archebu. Gwelwch nodyn preifatrwydd CGGC ynghyd â nodyn preifatrwydd Cynhwysiant Gweithredol i ymgeiswyr cyllid gael gwybod sut y bydd eu gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio. Gweler hysbysiad preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent hwythau’n defnyddio’ch gwybodaeth.Active Inclusion Fund Information Session

Following the announcement of the extension of the Active Inclusion Fund with a further £11.7m of funding, WCVA will be holding a series of information sessions during September to help and support organisations who may be interested in applying.
The sessions are aimed to provide groups with more information and guidance on the application process including what can be funded.
The events are scheduled to take place on the following dates:


4 September 2019 – Llandudno


9 September 2019 – Newport


10 September 2019 – Swansea


12 September 2019 – Merthyr Tydfil


Registration is at 9.30 am and the events start at 10 am. There will be a networking lunch at the end of the session from 12.30 pm.
In accordance with the requirements of the Welsh Language Standards, we would like to establish your language preference. We would be grateful if you would confirm this when you register. We will not consider responses received after 2 September.
Using your personal information
Wales Council for Voluntary Action (WCVA) is a Data Controller, registered with the Information Commissioner’s Office (The ICO) under the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation (GDPR). We take your privacy seriously and will only use your personal information to administer this information session and provide the products and/or services you have requested from us.
At WCVA we store your contact details in our Customer Management Relationship (CRM) database and we use Eventbrite as our booking system. Please see WCVA’s organisational privacy notice along with the Active Inclusion privacy notice for funding applicants to find out how your information will be used, who can access it, the legal basis on which your information is held and your rights in relation to this information. Please see Eventbrite’s privacy notice to find out how they use your information.


Monday, 09. September 2019, The Riverfront, Sesiwn wybodaeth Cronfa Cynhwysiant Gweithredol - Casnewydd / Active Inclusion Fund Information Session - Newport

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now