Basic Map Reading Skills Training - Barry, Vale of Glamorgan, Porthkerry Country Park, Friday, 24. July 2020

Are you interested in learning basic map reading?
Are you interested in understanding maps better?
If so, come along to this course, delivered by Ramblers Cymru, the charity dedicated to protecting and maintaining our footpaths in Wales.
Course outline
This course will look at basic map reading skills.
Basic Map reading skills, signs and symbols, short map reading exercise.
The course will also focus on:


Understanding signs and symbols within map reading


A practical map reading exercise


Attendees
This training session is open to all individuals, members of charities who are looking to increase their map reading skills.  For current members of Ramblers, the training session is free.  If you are not a current member of Ramblers, the session costs £20 per person.
Logistics
The course will start at 10.30, please arrive 15 minutes before for registration etc. 
Tea and coffee will be available.  You are requested to bring your own lunch.

FAQs
What are my transport/parking options for getting to and from the event?
There is ample parking at the venue.  Please check for public transport.
How can I contact the organiser with any questions?
Any questions or issues, please ocntact the team on cerddwyr@

Can I update my registration information?
Yes of course, if need be contact cerddwyr@ for support.

CYMRAEG
Hyfforddiant Sgiliau Darllen Map Sylfaenol
Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu darllen mapiau sylfaenol?
Oes gennych chi ddiddordeb mewn deall mapiau yn well?
Os felly, dewch draw i'r cwrs hwn, a gyflwynir gan Ramblers Cymru, yr elusen sy'n ymroddedig i amddiffyn a chynnal ein llwybrau yng Nghymru.
Amlinelliad y cwrs
Bydd y cwrs hwn yn edrych ar sgiliau darllen mapiau sylfaenol.
Sgiliau darllen map sylfaenol, arwyddion a symbolau, ymarfer darllen map byr.
Bydd y cwrs hefyd yn canolbwyntio ar:
• Deall arwyddion a symbolau wrth ddarllen mapiau
• Ymarfer darllen map ymarferol
Mynychwyr
Mae'r sesiwn hyfforddi hon yn agored i bob unigolyn, aelod o elusennau sy'n edrych i gynyddu eu sgiliau darllen mapiau. Ar gyfer aelodau cyfredol Cerddwyr, mae'r sesiwn hyfforddi am ddim. Os nad ydych chi'n aelod cyfredol o Ramblers, mae'r sesiwn yn costio £20 y pen.
Logisteg
Bydd y cwrs yn cychwyn am 10.30, mi fyddwn yn gwerthfawrogi os gallwch cyrraedd 15 munud cyn cofrestru ac ati.
Bydd te a choffi ar gael. Gofynnir yn garedig i chi ddod â'ch cinio eich hun.

Cwestiynau Cyffredinol
Beth yw fy opsiynau cludiant / parcio ar gyfer cyrraedd ac o'r digwyddiad?
Mae digon o le parcio yn y lleoliad. Gwiriwch am drafnidiaeth gyhoeddus.

Sut alla i gysylltu â'r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?
Unrhyw gwestiynau neu faterion, cysylltwch â'r tîm ar cerddwyr@

A allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?
Gallwch, wrth gwrs, os oes angen, cysylltwch â cerddwyr@ i gael cefnogaeth

Friday, 24. July 2020, Porthkerry Country Park, Basic Map Reading Skills Training - Barry, Vale of Glamorgan

Find more interesting events
Get event recommendations based on your Facebook taste. Get it now!Show me the suitable events for meNot now